Mokshada

Nashik

She is Mokshada. Her loved ones called her Moksha